Všeobecné smluvní podmínky

 

Úvodní ustanovení

1.

Všeobecné smluvní podmínky CA mach53. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní agenturae mach53, IBC, Příkop 4, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Podmínky").

2.

Všeobecné smluvní podmínky CA mach53 tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CA mach53

 

 

 

 

Účastníci smluvního vztahu jsou:

a)

provozovatel cestovní agenturae CA mach53, se sídlem Sv. Čecha 22, 612 00 Brno, Česká republika, IČ  633 60 870 , DIČ CZ531015139,  zapsaný u Živnostenského úřadu města Brna, Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst (dále jen „CA mach53") a

b)

zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník").

 

 

Předmět smluvního vztahu

 

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

1.

kombinace služeb cestovního ruchu v ČR či mimo území ČR, tj. předem sestavené, nabízené a CA mach53 prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, která splňuje znaky zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, (dále jen „zájezd") nebo

2.

ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje CA mach53 zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního přání či požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby")

 

Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále uvedené smluvní podmínky.

 

 

Vznik smluvního vztahu

1.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA mach53 s předmětem dle článku II odst. 1 vzniká uzavřením cestovní smlouvy, tj. přijetím zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), příp. jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, podepsané cestovní smlouvy a jejím potvrzením ze strany CA mach53. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Podmínkami, příp. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

2.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA mach53 s předmětem dle článku II odst. 2 vzniká přijetím zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), příp. jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, podané objednávky a jejím potvrzením ze strany CA mach53. Obsah této smlouvy je určen potvrzenou objednávkou, těmito Podmínkami, případně zvláštními podmínkami přiloženými k potvrzené objednávce jako její nedílná součást.

3.

Podpisem cestovní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nebo převzetím potvrzené objednávky dle odst. 2 tohoto článku zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a souhlasí s ním, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

4.

Podpisem cestovní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nebo potvrzením objednávky zákazníka dle odst. 2 tohoto článku se CA mach53 zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

 

 

Cenové a platební podmínky

1.

1. CA mach53 má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

 

Forma úhrady ceny služeb CA mach53

a)

V případech, kdy zákazník objednává a nakupuje služby přímo v CA mach53 je povinna zaplatit cenu služeb (zálohu i 100% ceny) ve výši a lhůtách stanovených v tomto článku Podmínek na účet CA mach53 některou z forem uvedenou v katalogu CA mach53 v části „Informace" nebo ve smlouvě uzavřené s CA mach53.

b)

V případech, kdy zákazník objednává a nakupuje služby CK mach53 u obchodního zástupce CA mach53 (autorizovaného prodejce) není oprávněn u obchodního zástupce zaplatit více než 50% ceny služeb (zálohu) ve lhůtách stanovených v tomto článku Podmínek. Doplatek nebo 100% stanovené ceny dle těchto Podmínek je zákazník povinen uhradit vždy na účet CA mach53 některou z forem uvedenou v katalogu CA mach53 v části „Informace", nebo ve smlouvě uzavřené s CA mach53.

Za zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet CA mach53 do výše 100% stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku zákazníkem má CA mach53 právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

2.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán, pokud v katalogu nebo v jiné formě nabídky není stanoveno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

a)

u zájezdů v ČR nebo mimo území ČR je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu minimálně ve výši 50 % stanovené ceny služeb, doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu.
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny.

b)

u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny objednaných služeb při vzniku smluvního vztahu, tj. při potvrzení objednávky.

3.

CA mach53 má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb cestovního ruchu uvedenou ve smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení

a)

ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b)

plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo

c)

směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%

3.1

u zájezdů, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny uvedené v cestovní smlouvě je CA mach53 povinna zákazníkovi odeslat do místa bydliště/sídla nebo na jinou kontaktní adresu zákazníkem uvedenou v cestovní smlouvě nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedené v cestovní smlouvě uhradit rozdíl v ceně zájezdu. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CA mach53 právo od cestovní smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na náhradu škody.

3.2

u jednotlivých služeb, pokud k této změně dojde do 10. dne před realizací služeb. O takovéto změně v ceně služeb je zákazník bez zbytečného odkladu písemně informován do místa bydliště/sídla uvedeného ve smlouvě, nebo na jiné zákazníkem uvedené kontaktní adrese. Zákazník je povinen do 3 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedené ve smlouvě uhradit rozdíl v ceně služeb. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK mach53 právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

Cenu služeb uvedenou ve smlouvě je CA mach53 oprávněn jednostranně zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba dle odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku oproti ceně služeb a plateb zahrnutých ve smlouvě. V případě zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o 10% je CA mach53 oprávněna zvýšit cenu služeb maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kursu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ceníkové části katalogu nebo jiné formy nabídky v případě zájezdů a v ostatních případech den potvrzení objednávky.

4.

CA mach53 má právo před zahájením zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb, je-li k tomu nucena i z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu služeb a vyhlásit nové ceníky.Takto upravené ceny služeb cestovního ruchu jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen CA mach53 a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet, odjezd, resp. započato čerpání služeb. CA mach53 i zákazník v takových případech postupují způsobem uvedeným v ustanovení článku VII odst. 2.

 

 

Práva a povinnosti zákazníka

1

K základním právům zákazníka patří zejména:

a)

právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

b)

právo vyžadovat od CA mach53 informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

c)

právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

d)

právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII,

e)

právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem CA mach53,

f)

právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,

g)

u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA mach53 známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán,

h)

u zájezdů právo písemně CA mach53 oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může zákazník uplatnit pouze ve lhůtě do 30 dní před zahájením zájezdu, po uplynutí této lhůty toto právo zákazníka zaniká. V případě, že zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce ve lhůtě uplatnit, je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. m) tohoto článku.

2

K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:

a)

poskytnout CA mach53 součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK mach53 požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady (žádosti o udělení víz, fotografie apod.) podle požadavků CA mach53,

b)

zajistit u osob mladších l5ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c)

předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší l8ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu,

d)

Nahlásit účast cizích státních příslušníků,

e)

bez zbytečného odkladu sdělovat CA mach53 své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,

f)

převzít od CA mach53 doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,

g)

mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat,

h)

splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,

i)

řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CA mach53 určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů

j)

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CA mach53 a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,

k)

dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle článku X,

l)

v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy CA mach53 oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII a IX,

m)

v případě, že zákazník ve stanovené lhůtě využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je povinen: oznámení učinit písemně a zaslat doporučenou poštou nebo doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah, k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní  smlouvou s úředně ověřeným podpisem, k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu, s úředně ověřeným podpisem

V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud CA mach53 v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3

K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:

a)

seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agenturae mach53 jakož i s dalšími informacemi, které od CA mach53 obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,

b)

v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku VI odst. 4,

c)

zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,

d)

určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CA mach53 není zajištěn doprovod průvodcem CA mach53. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb,

e)

odevzdat CA mach53 předem jmenný seznam účastníků, u dětí do l5ti let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle čl. V, odst. 2, písm. b).

 

 

Povinnosti a práva CA mach53

1.

K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva CA mach53.

2.

CA mach53 je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA mach53 známy.

3.

CA mach53 není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb,

4.

CA mach53 je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CA mach53 uzavřela cestovní smlouvu dle článku III odst. 1, právo na plnění v případě pojistné události.

CA mach53 je povinna v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzuje podpisem cestovní smlouvy.

5.

Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CA mach53 ze smlouvy, není CA mach53 povinna nahradit, nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

 

 

Zrušení a změny dohodnutých služeb

1.

Zrušení dohodnutých služeb

a)

CA mach53 je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. Zrušit zájezd, který je předmětem smluvního vztahu uzavřeného se zákazníkem dle článku III, odst. 1, je CA mach53 dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového zájezdu, který je pro všechny zájezdy stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže CA mach53 zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.

b)

Jestliže CA mach53 zájezd či jednotlivé služby podle písm. a) tohoto odstavce zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu

CA mach53 na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li

CA mach53 takový zájezd či služby nabídnout. Nedojde- li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CA mach53 povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CA mach53 odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu či služeb nižší než již uskutečněné platby, je CA mach53 povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

c)

CA mach53 má dále právo zrušit zájezd či jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat

d)

Jestliže CA mach53 zruší zájezd z jiných důvodů než je uveden v ustanovení pod písm. a) a c) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinen zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.

2.

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb
Nastanou-li okolnosti, které CA mach53 brání poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí.

a)

Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CA mach53 rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit

CA mach53 rozdíl v ceně služeb má CA mach53 právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CA mach53 na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede i ke snížení ceny zájezdu, je CA mach53 povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.

b)

Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CA mach53 na základě nové smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK mach53 takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CA mach53 povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CA mach53 odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je CK mach53  povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

3.

Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb

a)

Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CK mach53 neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je CA mach53 povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.

b)

Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CA mach53 povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

c)

Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CA mach53 povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CA mach53 povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CA mach53 povinna:

ca)

v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně,

cb)

v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

4.

Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka
mach53 na individuální přání zákazníka, pokud je to možné, nebo nestanoví-li tyto Podmínky jinak, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek uvedených v ceníkové části katalogu nebo jiné formy nabídky. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

 

 

Odstoupení od smlouvy

1.

CA mach53 je oprávněna před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II, od smlouvy odstoupit z důvodu:

a)

porušení povinností zákazníkem, nebo

b)

z důvodu zrušení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů zasílá CA mach53 do bydliště/sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

2.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením čerpání služeb

a)

bez udání důvodu,

b)

jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 1, písm. b) nebo ustanovení článku VII odst. 2, písm. b),

c)

z důvodů porušení povinností CA mach53 vyplývajících ze smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy a v případě odstoupení od smlouvy dle písm. c) tohoto odstavce s uvedením důvodů zákazník buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. V oznámení zákazník uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy od které odstupuje (osobní údaje zákazníka, č. zájezdu, č. rezervace, objednávky ap.) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

3.

Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CA mach53 stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CA mach53 od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA mach53 odstupné ve výši stanovené v článku IX a Čedok vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4.

Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA mach53 stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je CA mach53 povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CA mach53 odstupné.

 

 

Odstupné

1.

Odstoupí-li CA mach53 od smlouvy uzavřené se zákazníkem před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je CA mach53 oprávněna požadovat a zákazník povinen uhradit CK mach53 odstupné. Výše odstupného je shodná s výší odstupného stanovenou pevnou částkou, resp. procentní sazbou z předem stanovené ceny dle odst. 2,3 a 4 tohoto článku podle předmětu smluvního vztahu.

2.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, kdy předmětem smluvního vztahu jsou zájezdy nebo jednolité služby realizovaném v ČR, je zákazník povinen zaplatit odstupné.

 

Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb:

a)

40 a více dní .......... 500,- Kč za osobu,

b)

39 až 30 dní ........... 10 % z předem stanovené ceny, nejméně však 1000,- Kč za osobu

c)

29 až 14 dní ........... skutečně vzniklé náklady nejméně však 30% z předem stanovené ceny,

d)

13 až 7 dní ............. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z předem stanovené ceny,

e)

6 až 3 dny .............. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z předem stanovené ceny,

f)

2 a méně dní ........... 100 % předem stanovené ceny.

U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní.

3.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, kdy předmětem smluvního vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizovaném mimo území ČR, je zákazník povinen zaplatit odstupné.

 

Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb:

a)

40 a více dní ............ 1000,- Kč za osobu a u leteckých zájezdů 1500,- Kč za osobu

b)

39 až 30 dní ............ 15% z předem stanovené ceny, nejméně však 1500,- Kč za osobu,

c)

29 až l4 dní .............. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z předem stanovené ceny,

d)

13 až 7 dní ............... skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z předem stanovené ceny,

e)

6 až 3 dny ................ skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z předem stanovené ceny,

f)

2 a méně dní ............. 100 % předem stanovené ceny.

4.

Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, odst. 2, písm. f) a g), hradí 100 % předem stanovené ceny.

5.

Předem stanovenou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované CK mach53, např. slevu V.I.P. Fan Klubu CA mach53

6.

Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK mach53 a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

7.

CKmach53 má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

8.

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

 

 

Reklamace

1.

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CA mach53, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád

CA mach53, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách CA mach53 i u obchodních zástupců CA mach53..

2.

Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CA mach53 (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

3.

Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoli provozovně nebo v sídle CA mach53 a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CA mach53 také u tohoto obchodního zástupce. Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CA mach53 nebo jiného CA mach53 pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiný CA mach53 pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

5.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK mach53 či jiného CA mach53 pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CA mach53 (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CA mach53 zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 

 

Pojištění

1.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CA mach53 též pojištění zákazníka pro cesty a pobyt.

2.

Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění pro cesty a pobyt vč. pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy, jsou uvedena ve Všeobecných pojistných podmínkách a příp. v dalších dokumentech pojišťovny, které jsou k nahlédnutí u každého prodejce.

3.

Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění zákazníka pro cesty a pobyt, vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CA mach53 v případě, že CA mach53 na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákladů, popř. uhradí jiné náklady za zákazníka postiženého pojistnou událostí.

4.

V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CA mach53 nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.

5.

Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy i v případě, kdy součástí zakoupeného zájezdu či služeb cestovního ruchu toto pojištění není.

CA mach53 na vyžádání zákazníka takovéto pojištění zprostředkuje.

 

 

Zvláštní ustanovení

1.

Podpisem cestovní smlouvy dle článku III odst. 1, nebo podpisem objednávky dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění CA mach53 zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno příjemní, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

2.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CA mach53 oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA mach53, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CA mach53 dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti v platném znění.

3.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku a za účelem i pro potřeby dle odst. 2 tohoto článku CA mach53, nebo jí pověřený zpracovatel v souladu s § 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění po dobu 5ti let. Po uplynutí této lhůty je CA mach53 povinna tyto údaje zákazníka zlikvidovat.

4.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku budou zpracovávány CA mach53 i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

5.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku mohou být zpřístupněny zaměstnancům CA mach53, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CA mach53 a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CA mach53 obchodní sdělení CA mach53 dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.

6.

Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CA mach53 povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

7.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet CA mach53 odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK mach53 dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.

8.

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění.

 

Pojištění pro případ úpadku

Cestovní agentura mach53 je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem  č. 159/1999 Sb.

a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Protože se však zájezdový katalog připravuje v předstihu, před sjednáváním nového ročníku pojištění nebo může dojít i ke změně pojišťovny v průběhu obchodního roku, uvádíme podrobnosti o platném pojištění aktuálně na internetu (www.mach53.cz). Informace je rovněž k dispozici na všech provozovnách CA mach53 i u obchodních zástupců CA mach53 (autorizovaných prodejců) a v neposlední řadě klient v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně s cestovní smlouvou.

 

Poplatky za změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka

CA mach53 na individuální přání zákazníka ve smyslu ustanovením článku VII, odst. 4 Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře mach53 (dále jen „Podmínky“), pokud je to možné, nebo nestanoví-li Podmínky jinak, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a)

Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb cestovního ruchu

aa)

v tuzemsku:

 

30 a více dní ........ 100,- Kč

 

29 a méně dní ...... 200,- Kč

 

ab)

v zahraničí:

 

30 a více dní ........ 100,- Kč

 

29 a méně dní ...... 400,- Kč

b)

Změna v osobě zákazníka/ účastníka zájezdu dle ust. článku V, odst. 1, písm h) Podmínek před nástupem na zájezd

ba)

v tuzemsku:

 

30 a více dní ........ 150,- Kč

 

ab)

v zahraničí:

 

30 a více dní ........ 300,- Kč

V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CKmach53 odstupné dle ustanovení článku IX Podmínek.

c)

Změna termínu odjezdu/odletu nebo místa pobytu před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb cestovního v tuzemsku i v zahraničí

 

30 a více dní ........ 200,- Kč

V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CKmach53 odstupné dle ustanovení článku IX Podmínek.

d)

Změna místa odjezdu v tuzemsku před nástupem na zájezd, pobyt či čerpání služeb v zahraničí

 

30 a více dní ........ 100,- Kč

 

29 a méně dní ...... 150,- Kč

e)

Prodloužení nebo zkrácení doby pobytu při zachování termínu a místa odjezdu/odletu v tuzemsku do místa pobytu u zájezdů, pobytů či služeb v zahraničí před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb

 

30 a více dní ........ 100,- Kč

 

29 a méně dní ...... 400,- Kč

f)

Změna ubytovacího zařízení při zachování termínu (u služeb v zahraničí i místa zájezdu nebo pobytu) před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb cestovního

fa)

v tuzemsku:

 

30 a více dní ........ 200,- Kč

 

V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CA mach53 odstupné dle ustanovení článku IX Podmínek.

fb)

v zahraničí:

 

30 a více dní ........ 400,- Kč

 

V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CA mach53 odstupné dle ustanovení článku IX Podmínek.

g)

Změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzemsku i v zahraničí.

Změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob, které jsou povinni uhradit odstupné dle článku IX Podmínek. Je-li v důsledku takové změny více lůžkový pokoj nebo apartmá (bungalov) obsazen menším počtem osob než je počet lůžek je zákazník povinen doplatit cenu za neobsazené lůžko/a.

h)

Změna odletu z místa pobytu v průběhu zájezdu nebo pobytu v zahraničí

*                   v případě prodloužení pobytu je zákazník povinen uhradit doplatek za všechny služby čerpané v souvislosti s prodloužením pobytu a 1000,- Kč za změnu letenky

*                   v případě zkrácení pobytu se cena za nečerpané služby nevrací a za změnu letenky zákazník hradí 1000,-Kč Úhradu výše uvedených nákladů a poplatků zákazník provádí u zástupce CA mach53 v místě pobytu.

 

 

CA mach53 doporučuje svým klientům nákup sportovního vybavení u firmy Trtík Sport. Servis lyží a snowboardů je prováděn na strojích firmy Wintersteiger.

Lyže a ski servis